Majetok

Základný popis

Modul je určený na evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenciu obstarávacích dokladov, vykonávanie zaradenia, preceňovania resp. technického zhodnotenia, vyčíslenia a účtovania daňových a účtovných odpisov, vyraďovania majetku celého alebo len čiastočne. Pri vystavovaní nových dokladov ku karte majetku je využívaná ich nadväznosť na predchádzajúce doklady (predvyplnenie niektorých údajov umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie zaevidovanie dokladov). Okrem zákonom požadovaných informácií je možné evidovať tiež napr. umiestnenie majetku, fotodokumentáciu, graficky zobrazovať ako dlho a akou čiastkou bude karta majetku odpisovaná. Okrem jednoduchých kariet majetku je možná aj evidencia majetku obsahujúceho neocenené prvky a ďalej evidencia súborov hnuteľných vecí (majetok s ocenenými prvkami). Do súboru prvkov je možné pridávať nové, opravovať ich údaje alebo prvky súboru odoberať. Ocenené prvky majú vplyv na celkovoú cenu majetku a súčet ocenených prvkov zodpovedá celkovej cene majetku. U súborov hnuteľných vecí je potom možné sledovať výšku odpisov, zostatkovej ceny atď. podrobne i po jednotlivých prvkoch. Agendy majetku obsahujú radu variantov tlačových výstupov, vrátane odpisového plánu.

Prínosy pre užívateľa

 • agendy obstarania majetku a zmeny ceny majetku s možnosťou čerpania čiastok z obstarávacích dokladov (faktúr a i.)
 • definovateľné účtovné aj daňové odpisové skupiny majetku, vrátane odpisov podľa životnosti, ľubovoľný spôsob účtovného odpisovania podľa vlastného uváženia a charakteru majetku
 • podpora evidencie súboru hnuteľných vecí majetku obsahujúcich ocenené prvky
 • možnosť daňového odpisovania podľa účtovných odpisov a naopak
 • grafické zobrazenie časového priebehu odpisov
 • jednoduchý prehľad o zostatkovej cene a ostatných cenách na karte majetku
 • možnosť sledovania ročných aj mesačných odpisov
 • vypočítanie odpisov až do úplného vyradenia, možnosť sledovania vývoja odpisov v budúcich rokoch
 • možnosť zhotovovať nad vypočítanými odpismi výstupy aj vo forme grafov niekoľkých typov s mnohými nastaviteľnými parametrami
 • účtovanie odpisov voliteľne jednoducho alebo hromadne
 • možnosť reevidovať t.j. evidovať ručne vygenerované odpisy v prípade potreby
 • sledovanie histórie zmien odpisových skupín
 • možnosť hromadného prerušenia odpisovania, zmeny odpisovej skupiny a ďalšie akcie pre viac kariet naraz
 • evidencia majetku prebraného od predchádzajúceho majiteľa alebo majetku skôr odpisovaného v inom systéme snadväznosťou odpisovania
 • tlač knihy majetku spätne k dátumu

Funkcie a vlastnosti

 • komplexná evidencia hmotného, nehmotného, dlhodobého a drobného majetku
 • členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby
 • možnosť prerušenia odpisovania v jednotlivých rokoch
 • pokračovanie v už začatom odpisovaní
 • čiastočné alebo úplné vyradenie majetku
 • prehľadné zobrazenie všetkých majetkových dokladov (dokladov obstarania, zmeny ceny, vyradenia) ku karte majetku
 • priama väzba dokladov evidencie majetku na obstarávacie doklady (prijaté faktúry a i.)
 • zobrazenie histórie zmien u kľúčových položkách
 • aktualizácia podľa platnej legislatívy

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya