Mobilný skladník WMS

Referencie

 • BRICOL s.r.o.
 • Bricol-M, spol. s r.o.
 • CS-MTRADE, s.r.o.
 • CCS – Cargo Customs Service, s.r.o.
 • Ing. Milan Koleják DOMOTHERM
 • ANAVEK spol. s r.o.
 • Tandem plus crc, s.r.o.
 • K’ Food Distribution s.r.o.
 • ANDREA SHOP s.r.o.

WMS, systém riadeného skladu, je skratkou termínu Warehouse Management System.
WMS umožňuje plnú automatizáciu skladovacích procesov od objednania tovaru až po jeho expedíciu.

Štandardný skladový systém poskytuje iba jednu operáciu pre každú činnosť (príjem, výdaj, inventúra). WMS však predstavuje inteligentný softvér, ktorý okrem adresácie pozícií skladu riadi celý jeho chod, podporuje optimalizáciu práce skladníkov najmä pri príjme a výdaji, ale aj napríklad pri inventúrach. Systém pre riadenie skladov (WMS), umožňuje automatické určovanie skladovej adresy pri skladových operáciách, k optimalizácii operácií podľa priorít logistickej stratégie správania, k výberu najstaršieho tovaru podľa balenia či váhy tovaru.  Umožňuje výdaj tovaru metódami FIFO alebo LIFO.

Čo hovoria naši zákazníci?

ANDREA SHOP s.r.o. - Tomáš Kürti – vedúci IT oddelenia

Naša spoločnosť potrebovala akútne riešiť  efektívnejšiu prácu v sklade a evidenciu tovaru vo veľkosklade. Mali sme vytvorené pozície, ktoré sa nepoužívali a k dispozicii PDA, ktoré bolo treba „rozchodiť“. Hľadali  sme riešenie, ktoré je možné prispôsobiť našim požiadavkám, nakoľko, ako každá spoločnosť, máme špecifiká, ktoré nie je možné meniť. Rozhodli sme sa vyskúšať  WMS systém od spolocnosti ABITec.

Ich sw Mobilný Skladník spolu s IS ABRA absolútne  splnil naše očakávania. Vyriešil veľa problémov a pomohol v riešení sporných prípadov.

Samozrejmosťou bola evidencia tovaru na pozíciach, efektívnosť sa zvýšila až o 35%, skrátil sa potrebný čas pri vyskladnení tovaru. Vďaka tomuto systému  predchádzame takým omylom  ako napríklad vyskladnenie iného podobného tovaru než v objednávke.

Spoločnosť ABITec a jeho zamestnanci sú veľmi nápomocní.  Systém implementovali  s plným nasadením a podpora z ich strany bola a je 100% - ná. Promptne riešia prípadné problémy ako i zapracovanie nových požiadaviek. So spoluprácou sme nadmieru spokojní. Z našej strany to bola správna voľba. Môžeme len odporúčať!

CCS - Cargo Customs Service, s.r.o. - Ing.Marek Michelík - Automotive Operations Manager

Naša spoločnosť hľadala WMS systém pre prácu v sklade. Potrebovali sme pracovať s PDA zariadeniami, kde potrebujeme prijímať / naskladňovať a vydávať skladové karty s jedinečnými sériovými číslami obsiahnutými v 2D kóde. Potrebovali sme sledovať naskenované sériové čísla v procese od príjmu až po výdaj a sekvenčne ich vychystávať s PDA čítačkami – teda vytvoriť požiadavku na výdaj, pri výdaji porovnať správnosť zadanej variantny a priradením sériového čísla dielu k sériovému číslu zákazníka. Požiadavky na celé riešenie nám spoločnosť ABITec a ich aplikácia Mobilný skladník, ktorá je napojená na informačný systém splnila a celé riešenie funguje v poriadku. So službami a implementáciou spoločnosti ABITec sme veľmi spokojní o čom svedčia ďalšie projekty, ktoré nám spoločnosť ABITec implementuje.

Základné vlastnosti WMS systému ABRA GEN

WMS nad ERP ABRA GEN je systém, ktorý je nadstavbou komplexného ERP systému ABRA GEN – takže na rozdiel od väčšiny existujúcich WMS systémov nie je potrebný žiaden prenos dát ! Týmto získava zákazník jednotný systém s jednotnou dátovou štruktúrou. Dáta sú uložené v celom systéme len raz (na rozdiel od iných), čím dosahuje vyšší výkon pri menších nárokoch na infraštruktúru a aj na celkovú správu (administráciu).

WMS nad ERP ABRA GEN beží ako serverová aplikácia na Terminal serveri, na mobilných termináloch beží len RDP klient, ktorý komunikuje so serverovou aplikáciou. Na PDA termináloch vlastná aplikácia nebeží a nie sú tu ukladané žiadne dáta. Sú tu zobrazované iba výsledky komunikácie so serverovou aplikáciou. To je spolu s transakčným spracovaním dát a ich bezpečným ukladaním na SQL server zárukou mimoriadnej robustnosti celého systému a vysokej odolnosti proti akejkoľvek strate či poškodeniu dát.  Pokiaľ dôjde prevádzke k vybitiu batérií PDA terminálu alebo sa terminál dostane mimo dosah rádiového signálu, nemá to žiadny vplyv na beh aplikácie a uložení dát.

Jednou zo základných funkcionalít WMS systému ABRA GEN a aplikácie Mobilný skladník / ABRA (MS / ABRA) je práca s paletovými štítkami SSCC .

V systéme používame štandard GS1-128 , nakoľko je v Európe najrozšírenejší a pracuje sa s ním vo väčšine štátov a odsúhlasila ho 25 členských organizácií GS1 v Európe.

Zo systému čiarového kódovania GS1 budeme využívať značenie „logistických jednotiek“ jedinečným číslom – tzv. kódom SSCC  (Serial Shipping Container Code). Zoskenovanie kódu SSCC z logistickej jednotky umožní priradiť k fyzickým jednotkám elektronické správy s podrobnými údajmi o nich.

Ergonómia

Celý systém navrhnutý s požiadavkou na maximálnu jednoduchosť ovládania aplikácie z mobilného PDA terminálu. Aj keď je logika serverovej aplikácie zložitá v PDA termináli je interpretovaná do jednoduchých a jasných príkazov na displeji PDA terminálu. Obsluha tak nie je zaťažovaná nadbytočnými informáciami, čím je minimalizovaná možnosť omylu.

Hardwarová nezávislosť

Architektúra systému postavená na technológii Terminal server / klient, ktorá je zárukou nezávislosti na výrobcovi a type mobilných PDA terminálov. Aplikáciu je možné využívať na akomkoľvek bezdrôtovom PDA termináli, ktorý podporuje RDP klienta.

Prispôsobivosť

V súčasnosti je dôležitou vlastnosťou moderného informačného systému schopnosť prispôsobiť sa procesom užívateľa. V WMS je to veľmi dôležitá vlastnosť, pretože logistické procesy a zvyklosti užívateľov sa veľmi výrazne líšia. WMS nad ERP systémom ABRA GEN ponúka unikátnu prispôsobivosť, pretože základná filozofia je postavená na existencii vývojového jadra ERP systému ABRA GEN, ktorého dátový model je dokumentovaný pre implementačných a vývojových partnerov. Takto je možné veľmi efektívne meniť či doplniť požadovanú funkcionalitu na implementačnej úrovni. ERP systém ABRA GEN, nad ktorým beží WMS obsahuje nástroje pre tvorbu baliacich listov, adresných a iných etikiet. Tieto zmeny je možné vykonávať na implementačnej či dokonca užívateľskej úrovni.

Prínosy WMS systému ABRA GEN

Presné a včasné vykrývanie objednávok

Systém WMS nad ERP systémom ABRA GEN poskytuje pokročilé nástroje pre správu objednávok a rezerváciu tovaru pre tieto objednávky. Rezervácia prebieha automaticky podľa definovaných pravidiel vrátane možnej náhrady tovaru a s ohľadom na výrobné šarže, sériové čísla či expiračnú dobu. Možná je i manuálna rezervácia umožňujúca rezervovať do objednávky všetok voľný tovar na sklade bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá.

Skladový dispečer má k dispozícii podrobné informácie o stave a stupni rozpracovanosti objednávky, rovnako ktoré položky objednávky a koľko už bolo rezervované, vyskladnené, zabalené a expedované a ktorí pracovníci na objednávke aktuálne pracujú.

Dispečer môže efektívne riadiť spracovanie jednotlivých objednávok, tak aby boli pripravené k expedícii v stanovený čas. Každá skladová operácia je ihneď nielen zaznamenaná, ale zároveň je vykonaná i kontrola jej korektnosti. Objednávka je tak vychystaná nielen včas, ale i presne a bez chýb ako sú zámeny tovaru, nesprávny počet kusov či nesprávne šarže alebo expirácie.

Presná skladová evidencia v reálnom čase

Všetky skladové operácie a pohyby tovaru sú systémom zaznamenávané v reálnom čase a v mieste ich vzniku.

Užívateľ má preto vždy k dispozícii absolútne presné údaje o stave tovaru na sklade vrátane výrobných šarží, sériových čísel a expiračných dôb. Systém eviduje nielen kde sa v sklade tovar aktuálne nachádza, ale aj na ktorých paletách je umiestnený.

Užívateľ disponuje presnými a aktuálnymi údajmi o všetkých skladových operáciách, stave objednávok, tovaru na sklade či o vyťaženosti pracovníkov. WMS poskytuje nástroje, pomocou ktorých môžu byť vytvárané najrôznejšie štatistiky a zostavy nad aktuálnymi i historickými údajmi.

Je možné sledovať a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov, prietok tovaru skladom, obrátkovosť tovaru a priemerné stavy, tiež analyzovať jednotlivé skladové procesy alebo vyťaženosť skladu či jeho jednotlivých skladových pozícií / lokácií.

Presná a aktuálna skladová evidencia okrem iného minimalizuje riziko straty či krádeže tovaru alebo toho, že tovar nebude vyskladnený včas a uplynie jeho expiračná či záručná doba. V neposlednom rade dochádza k presnejšiemu materiálovému plánovaniu, k zníženiu objemu prostriedkov viazaných v minimálnej či núdzovej zásobe a zároveň i k efektívnejšiemu využitiu skladovacích priestorov.

Optimalizácia skladových operácií

WMS nad ERP systémom ABRA GEN optimalizuje a riadi všetky skladové operácie s ohľadom na maximálnu produktivitu práce a zjednodušenie všetkých činností. Systém môže byť nakonfigurovaný tak, že dôsledne riadi skladníka pri vykonávaní všetkých skladových operácii. Je možné, aby skladové operácie čiastočne riadil skladník, ale i potom systém kontroluje, či operácia prebehla korektne a rešpektuje definované pravidlá. Dôsledná kontrola všetkých skladových operácií minimalizuje riziko vzniku chýb zavinených ľudským faktorom.

WMS poskytuje celú radu nástrojov pre optimalizáciu skladových procesov medzi, ktorými nechýba napr. možnosť spájania objednávok do dávok a ich vychystávanie .

Bezpapierové riadenie skladových operácií v reálnom čase

WMS zaznamenáva všetky vykonané skladové operácie v reálnom čase. Na ich základe sú generované elektronické doklady o pohybe tovaru. Systém je teda úplne bezpapierový a odstraňuje ručné zadávanie dát z papierových dokladov rovnako ako riziko chýb vznikajúcich pri tomto zadávaní alebo pri strate či poškodení papierových dokladov. V neposlednom rade odpadá nákladná archivácia papierových dokumentov. Všetky vstupy sú v maximálnej možnej miere zadávané načítaním čiarových kódov, čím sú minimalizované chyby pri ručnom zadávaní údajov. Aj v prípade potreby použitia papierových dokladov, sú tieto označené čiarovým kódom, takže aj takéto doklady do systému sú zadávané len jeho načítaním.

Zvýšenie produktivity práce

WMS optimalizuje a riadi všetky skladové operácie s ohľadom na maximálnu efektivitu a zjednodušenie všetkých činností. To spoločne s kontrolou všetkých vykonávaných operácií a presnou skladovou evidenciou podstatne zvyšuje produktivitu práce.

WMS umožňuje sledovať a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov a v prípade chyby jednoducho dohľadať zodpovednú osobu. To vedie k zvýšeniu motivácie pracovníkov a ďalšiemu rastu produktivity práce. Zjednotenie zadávania všetkých vstupov načítaním čiarových kódov prispieva výraznou mierou k veľkému zvýšeniu produktivity práce a vylúčením omylov spôsobených ľudským faktorom. Štatisticky dokáže dobre nastavený a fungujúci WMS odstrániť chybovosť až na 99,8 % !

Mimoriadny nárast tokov tovarov na trhu si vyžaduje zavádzať efektívne a komplexné systémy riadenia skladových a distribučných operácií. Neoceniteľné služby v týchto aplikáciách poskytuje automatická identifikácia jednotlivých tovarov, kartónových balení a kompletizovaných paliet, či už pri príjme na sklad, alebo ich expedícii. V spojení so systémami presnej lokalizácie skladovej pozície, on-line rádiovým spracovaním dát pomocou mobilných počítačov vznikajú mimoriadne efektívne a komplexné skladové a distribučné systémy, ktoré šetria čas, pracovné sily a eliminujú na minimum omylnosť ľudského faktora.
Mobilný skladník umožňuje automatické vykonávanie operácií a s prepojením na IS ABRA vytvára súčasne potrebné skladové doklady pomocou mobilných PDA Terminálov so snímačom čiarového kódu. Aplikácia v PDA Termináli umožňuje vytvárať, opravovať, dopĺňať a aj prezerať nasledujúce skladové doklady :

 • Príjemka
 • Dodací list
 • Prevodka medzi skladmi
 • Inventúra skladu

Všetky doklady s podporou polohovania na skladoch a s evidenciou sériových čísel, prípadne šarží. Aplikácia, s ktorou pracuje skladník je navrhnutá tak, aby čo najviac operácií bolo zadávaných priamym snímaním čiarových kódov, bez manuálneho zadávania informácií — tým je zabezpečená minimalizácia omylov spôsobných ľudským faktorom a maximálna automatizácia. Skladník na začiatku práce vyberie doklad, s ktorým ide pracovať a v nasledujúcich krokoch už len sníma čiarové kódy . Systém on-line po nasnímaní identifikuje, či sa jedná o skladovú pozíciu, skladovú kartu v kusovom, kartónovom, alebo paletovom balení – jednoduché a neomylné !

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • Práca systému nad viacerými skladmi.
 • Podpora použitia výrobných čísel – šarží.
 • Riadenie prístupu do systému na základe jednoznačného prístupového kódu skladníka, následne je možné exaktne monitorovať a vyhodnocovať aktivity všetkých skladníkov. Dôsledné logovanie všetkých aktivít.
 • Skladovým pozíciám sú pridelené čiarové kódy a v informačnom systéme ABRA je každá pozícia definovaná jednak rozmerom a jednak povolenou nosnosťou a systém automaticky kontroluje prekročenie uvedených parametrov. V systéme je na pozícii presne evidované, aké tovary sa na pozícii nachádzajú a tiež % zaťaženia a % voľného objemu.
 • Jednu tovarovú položku je možné evidovať na jednej alebo ľubovoľných pozíciách.
 • Podpora viacerých “stratégií” – pri naskladňovaní pre automatické polohovanie — systém odporúča pozície podľa nastavenia.
 • Podpora vychystávacích polôh.
 • Systém predpokladá, že tovar je na 99 percent označený čiarovým kódom. V prípade ak tovar takto nie je označený priamo od výroby, systém ABRA podporuje generovanie nelicencovaných čiarových kódov pre tieto položky. Táto vlastnosť zabezpečuje minimalizáciu chýb (zámen tovaru) spôsobených ľudským faktorom.
 • Aplikácia je ergonomicky dizajnovaná a umožňuje expresne rýchle zaškolenie obsluhy – v rádoch niekoľko hodín. Táto skutočnosť výrazne podporuje mobilitu pracovnej sily alebo sezónne vykrývanie pracovných kapacít.
 • Aplikácia umožňuje užívateľsky konfigurovať celkovú funkcionalitu – skladové doklady, s ktorými pracuje, farby tlačítok, možnosť zobrazovať ľubovoľné informácie o skladových kartách, obrázkoch k nim, informácie o pozíciách a tovaroch na nich, …
 • Systém umožňuje vytvárať nové doklady, alebo pracovať s už vytvorenými dokladmi a vykonať len napolohovanie. Podľa konfigurácie je možné pridávať ďalšie skladové karty, upravovať množstvá priamo na riadku aplikácie, prípadne zmazať celý riadok.
 • Možnosť ľubovoľnej zákazníckej úpravy aplikácie.

okna skladnika

FUNKCIONALITA A MOŽNOSTI VÝDAJA

PDA

Medzi základnými funkciami – príjem, výdaj, prevodka medzi skladmi, inventúra skladu , vrátenie tovaru na sklad, aplikácia umožňuje pri každej funkcii viacej typov prevádzky. Napríklad výdaj je možný vykonať na základe už existujúceho dodacieho listu – len polohovanie , alebo aj výdaj priamo snímaním požadované tovaru a pozície (napríklad vzorkovňa) s následným vytvorením nového dokladu. Tento režim výdaja umožní priame sprevádzanie zákazníka po vzorkovej predajni (sklade), pričom skladník chodí so zákazníkom a sníma tovar, ktorý zákazník nakupuje. Keďže na termináli sa zobrazuje i celková cena doterajšieho nákupu, môže obsluha zákazníka kedykoľvek informovať v akej hodnote už tovar nakúpil. Takisto ak sa zákazník rozhodne, že už nasnímaný tovar nechce (nemá potrebnú hotovosť, resp. našiel iný vhodný tovar), obsluha môže nalistovať v termináli nasnímané dáta a zmazať ich. Po ukončení výberu tovaru obsluha informuje zákazníka aká bude celková suma. Všetky dáta sa on-line zapisujú do databázy, čiže zákazník má ihneď vystavený i dodací list . Výhoda oproti manuálnemu výdaju je v tom, že zrýchli a spresní prácu, zákazník je okamžite informovaný o cene produktu, môže sa kedykoľvek dozvedieť “medzisúčet” – svojho nákupu.

Odpadá ručné písanie na papier a prepisovanie do PC. Celý systém podporuje evidenciu sériových čísel a šarží.

ĎALŠIE UŽÍVATEĽSKÉ VÝHODY

Užívateľ môže v ktoromkoľvek momente zistiť načítaním polohy, aký tovar sa na danej polohe nachádza a naopak, nasnímaním čiarového kódu tovar identifikovať, kde všade v sklade sa nachádza daný tovar

Možnosť zobrazenia obrázku tovaru, informácie o tovare – cena, rozmery, váha, objem, … ľubovoľné ďalšie podľa konfigurácie.

ABITec s.r.o.
Slot Gacor Hari Ini Situs Slot Online Situs Slot Thailand Slot Deposit Pulsa bandarsloto Slot Gacor Terpercaya