Servis

Základný popis

Eviduje a pomáha riadiť servisnú a opravárenskú činnosť v ľubovoľnom podnikateľskom obore. Obsahuje agendy na vybavovanie servisných zákaziek záručného servisu, pozáručného servisu a reklamácií. Modul je možné prispôsobiť ľubovoľným komoditám. Pomocou špecifických inštalačných sád užívateľ volí konkrétny typ servisnej činnosti, napríklad servis a opravy automobilových vozidiel, bielej techniky, počítačov, strojných a iných zariadení, prípadne i opráv bez väzby na konkrétne zariadenie (stavebníctvo, inštalatérstvo…) atď. Integrovaný Servisný dispečink dovoľuje rýchle zobraziť históriu opravovaného predmetu a s ním evidovaného klienta, vrátane informácií o prípadných pohľadávkach. Z modulu je možné priamo vystavovať faktúry a ďalšie súvisiace doklady. Je prepojený s ostatnými agendami informačného systému, je možné teda využívať všetky dostupné funkcie, napríklad adresár firiem, elektronické zasielanie dokladov, agendy marketingových kampaní na oslovenie klientov a i.

Prínosy pre užívateľa

 • evidencia a riadenie servisnej a opravárenskej činnosti
 • správa záručného servisu, pozáručného servisu, reklamácií
 • priame vystavovanie fakturačných dokladov
 • okamžité zobrazenie informácií o servisnej histórii predmetu / klienta v agende Servisný dispečing, vrátane platobnej morálky
 • previazanosť identifikovaných porúch a servisných operácií
 • komplexný prehľad o servisných zákazkách
 • evidencia všetkých zásadných údajov o klientovi a servisnej zákazke
 • kontrola výdaja materiálu, prepojenie na evidenciu skladových zásob
 • voľba odborného pracovníka pre daný servisný úkon
 • možnosť využívania kooperácie subdodávateľov pre servisnú činnosť
 • možnosť využívania ostatných funkcií informačného systému (adresár, kampane, CRM atď.)
 • evidencia odpracovaného času na zákazke
 • vysoká miera prispôsobenia servisnej stratégie a opravovaným komoditám

Funkcie a vlastnosti

 • vedenie servisných a opravárenských zákaziek
 • pripravené inštalačné sady pre špecifické opravárenské obory
 • elektronická evidencia servisných listov, porúch, servisných operácií a montážnych listov
 • záznam odpracovaného času na zákazke
 • kontrola výdaja materiálu
 • funkcia Servisný dispečing zobrazuje všetky údaje o klientovi / opravovanom predmete uložené v systéme
 • priama fakturácia
 • podrobná evidencia zákazky: predmet servisu, popis chyby, identifikácia klienta, stav predmetu, odhad ceny, požadované servisné operácie, obrázky (napr. fotodokumentácia poškodenia vozidla), informácie o predaní atď.
 • popis závad a servisných operácií textovo alebo výberom z preddefinovaných položiek
 • montážne listy s voľbou subdodávateľskej kooperácie
 • evidencia odborných pracovných rolí na prideľovanie k úkonom podľa náročnosti
 • prepojenie s ostatnými agendami informačného systému

ABITec s.r.o.