Výroba plastov

Informačný systém pre výrobné firmy – výroba plastov

Informačný systém ABRA, prispôsobený špecifickým podmienkam podnikateľskej oblasti, je dodávaný ako Oborové riešenie. V ňom je systém prispôsobený špecifickým pracovným činnostiam a evidenciám pracovných procesov, zjednodušuje jeho administratívu, automatizuje tvorbu dokladov a súvisiacich záznamov, ponúka príslušné výstupné reporty. Vývoj každého oborového riešenia je vykonávaný konzultáciami s odborníkmi a pracovníkmi z oboru, ktorí definujú systémové a funkčné nároky daného odvetvia.

Vybrané funkcie systému

 • Možnosť rýchle získavať presné hodnoty plánovaných výrobných nákladov, napr. v členení na jednotlivé položky.
 • Variantné technologické postupy a kusovníky podporujúce stromovú štruktúru, inverzné zobrazenie.
 • Viacúrovňové kalkulácie (prognóza, plánovaná a výsledná kalkulácia).
 • Vizualizácia kusovníkov a technologických postupov.
 • Digitálne alebo výkresové mapovanie výrobných procesov, tvorba montážnych návodov.
 • Automatizovaný nástroj pre plánovanie, sledovanie a zaisťovanie zdrojov potrebných k realizácii zákaziek a výrobných príkazov, vrátane zaistenia materiálových a kapacitných požiadaviek – SCM.
 • Porovnávanie plánovaných a reálnych hodnôt výrobného príkazu.
 • Kapacitné plánovanie vrátane stanovenia zastupiteľnosti pracovísk, strojov a pracovníkov.
 • Plánovanie a sledovanie údržby jednotlivých strojov.
 • Podpora sériovej, kusovej, zákazkovej i „prototypovej“ výroby.
 • Podpora špecializovaných výrobných systémov (KLAES, TurboSoft, AutoCAD,…).
 • Automatizované zadávanie pracovných lístkov a výkonov s využitím terminálov, čipov alebo čítačiek čiarových kódov s väzbou na mzdy a dochádzkový systém.
 • Optimalizované funkcie na zber a distribúciu dát o výkonoch pracovníkov a pracovísk a ich vyhodnocovanie.
 • Možnosť aplikácie on-line technológií pre zber a distribúciu dát o výrobe a výrobku (čiarové kódy, priemyselné snímače, RFID čipy a pod.).
 • Operatívne rozhodovanie o realizácii operácií technologického postupu v kooperácii, kontrola nákladov na kooperáciu.
 • Presný systém oceňovania výrobkov a polotovarov na základe fyzickej realizácie výroby (výdaj materiálov, realizácie operácií a kooperácie).
 • Automatické a presné účtovanie výroby, pri rozsiahlejších zákazkách ľahké sledovanie čiastkových ukazovateľov a ekonomických výsledkov pomocou obchodných prípadov a účtovných zákaziek.
 • Presné účtovanie nedokončenej výroby.
 • Ľahké napojenie na externú aplikáciu umožňujúcu automatické konfigurácie výrobkov, napojenie konštrukčného a optimalizačného softwaru.
 • Procesná podpora riadenia a evidencie nezhôd, odchýlok a zmätkov s prípadnou identifikáciou zodpovedných osôb.
 • Funkcie vytvárajúce podmienky na splnenie požiadaviek systémov kvality (ISO, TQM a ďalších).
 • Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno – výrobného cyklu.
 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML,…).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Pokročilá správa dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k výrobným príkazom, kusovníkom, dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Podpora dochádzkových systémov.
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie výrobných dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohliadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času.

ABITec s.r.o.